Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Jess GGZ heeft daarmee de wettelijke plicht u als cliënt te informeren over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan die verzameld worden.

Omschrijving organisatie

Jess GGZ staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 90453344. Jess GGZ is een praktijk dat psychologische zorg verleent in Nieuwegein voor zowel kinderen, jongeren en volwassenen.

Schouwstede 1
3431 JA Nieuwegein
085-2006673
info@jessggz.nl

Zo gaan wij om met uw gegevens

Jouw persoonsgegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan je te kunnen verlenen. Het verwerken van je gegevens doen wij volgens ons privacy beleid, welke je onderaan deze brief kunt terugvinden. Om een onderzoek of behandeling door Jess GGZ te laten uitvoeren teken je toestemmingsformulieren, waarmee je akkoord gaat met de opslag en verwerking van je gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Jess GGZ kan uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van onze diensten op grond van een overeenkomst en/of wanneer je je persoonsgegevens zelf bij het invullen van een formulier op de website of via de e-mail aan ons hebt verstrekt. Jess GGZ kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam van cliënt en/of aanmelder.
 • Adresgegevens van cliënt en/of aanmelder.
 • Geboortedatum cliënt en/of aanmelder.
 • Geboorteplaats cliënt en/of aanmelder.
 • Telefoonnummers cliënt en/of aanmelder.
 •  E-mailadres cliënt en/of aanmelder.
 • Naam en contactgegevens van derden die betrokken zijn bij de aanmelding dan wel hulpvraag van de cliënt.
 • Bankrekeningnummer (IBAN).
 • Gezinssamenstelling van cliënt.
 • Gegevens die tijdens uitvoering van diensten zijn verkregen/geobserveerd.
 • Overige persoonsgegevens die u schriftelijk, mondeling en/of telefonisch actief verstrekt aan Jess GGZ.
 • Diverse bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening zoals overeengekomen in de overeenkomst.

Versturen van privacygevoelige gegevens

Voor het versturen van e-mails met privacygevoelige gegevens, zoals dossiers, maken wij gebruik van een beveiligd email-account.

Privacy beleid Jess GGZ:

Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken wij:

 • om contact op te kunnen nemen met cliënt (telefonisch, schriftelijk of per e-mail).
 • voor het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht doorgaans het uitvoeren van onze diensten.
 • voor het afhandelen van je betaling.
 • om je te informeren over de wijzigingen van onze diensten en producten.

Jess GGZ zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan hiervoor aangegeven.

 • Je gegevens verwerken wij op basis van de diagnostiek, – en/of behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Je gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan jou.
 • Je kunt uw persoonsgegevens bekijken. Stuur ons daarvoor een schriftelijk verzoek.
 • Als je vind dat de gegevens die wij van je hebben opgeslagen niet correct zijn, kun je ons schriftelijk vragen om deze gegevens aan te passen.
 • Je kunt ons vragen om je persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij mogelijk niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. Cliëntdossiers worden op grond van onder andere de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) bewaard gedurende een periode van maximaal 15 jaar na sluiting van het dossier. Wanneer je gegevens gewist worden, komen je gegevens op een inactief medium, niet zichtbaar of bruikbaar voor de normale gebruiker.
 • Je kunt je toestemming tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan mogelijk geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan je gegevens in dat geval op in een inactief medium (zie boven).
 •  Indien de gebruiker jonger is dan 16 jaar heeft hij/zij toestemming van zijn/haar ouders of verzorger nodig om persoonsgegevens te verstrekken aan Jess GGZ.
 • Je kunt bij ons bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.
 • Je krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.
 • Je gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van 15 jaar.
 • Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.
 • Je hebt recht op het indienen van een klacht. Dit gaat via de website van Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Indien een cliënt een leerling betreft wordt veelal de betreffende leerkracht en/of intern begeleider van de leerling op de hoogte gebracht van de overeenkomst en de voortgang van de behandeling. Indien dit niet gewenst is, dien je dit aan te geven bij de behandelaar.

Vragen

Indien je hierover nog vragen mocht hebben, neem dan contact met ons op.

Belangrijke opmerking over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited “Google” genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde “Cookies”. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie “_anonymizeIp()”. Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. garandeert een passend niveau van gegevensbescherming op basis van de Europese standaardcontractbepalingen. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID’s (bijv. gebruikers-ID’s) of reclame-ID’s gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in zijn browser te selecteren. De bezoeker kan ook verhinderen dat Google informatie (inclusief het IP-adres) verzamelt via cookies en deze informatie verwerkt door deze browser plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensgebruik door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor Google Ads (https://adssettings.google.com/authenticated).

reCAPTCHA

We gebruiken de reCAPTCHA service van Google LLC (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat ‘spam bots’ bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google’s regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.